przejdź do Sochaczew.pl
Ruszają „Marzenia do spełnienia...”

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej około 491 sochaczewskich uczniów z klas I-III szkół podstawowych będzie mogło rozwinąć swoje zainteresowania. Miasto otrzymało dodatkowe środki finansowe w wysokości 480 474,00 zł na realizację ok. 2760  godzin. Szacuje się, że ok. 300 000,00 z pozyskanej kwoty przeznaczone będzie na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych.

Przekazane środki szkoły mogą przeznaczyć na:

  • zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I –III szkół podstawowych
  • doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.

Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasto Sochaczew

Realizatorem Projektu jest Miejski Zespół Ekonomiczny w Sochaczewie

Więcej informacji znajdziecie Państwo w aktualnościach na naszej stronie internetowej w zakładce „Marzenia do spełnienia…”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 


A A A
08.01.2013
godz.08:10

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość