przejdź do Sochaczew.pl

Zadania

A A A

Celem działalności zespołu jest prowadzenie nadzoru i spraw organizacyjnych jednostek systemu oświaty oraz obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych, żłobków, klubów dziecięcych lub ich zespołów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.

Do zadań realizowanych przez Zespół należy w szczególności:

1)           Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Miasta jako organu prowadzącego placówki oświatowe, a w szczególności przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

a)      tworzenia i likwidacji przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych,

b)      ustalenia i zmian sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

c)      ustalania i zmian granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów,

d)     ustalania opłat za usługi świadczone przez przedszkola miejskie,

e)      ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,

f)       wynagradzania nauczycieli,

g)      nadawania placówkom oświatowym imion,

2)         Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wynikających z Ustawy Karta Nauczyciela,

3)         Organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

4)         Opiniowanie wniosków dyrektorów placówek oświatowych dotyczących powierzania stanowisk zastępców dyrektorów i innych stanowisk kierowniczych,

5)         Współdziałanie z Kuratorium Oświaty przy dokonywaniu przez ten organ oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,

6)         Prowadzenie spraw związanych z postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

7)         Przygotowywanie projektów podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,

8)         Przygotowywanie do zatwierdzenia projektów organizacyjnych placówek oświatowych oraz aneksów do projektów, ze szczególnym uwzględnieniem liczby zatrudnionych pracowników, godzin ponadwymiarowych oraz ramowych programów nauczania,

9)         Prowadzenie elektronicznego Systemu Informacji Oświatowej i sporządzanie sprawozdań zbiorczych ze wszystkich jednostek oświatowych,

10)     Prowadzenie kontroli w jednostkach oświatowych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy oraz działalności administracyjnej,

11)     Prowadzenie kontroli spełniania obowiązku szkolnego,

12)     Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół publicznych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

13)     Prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych,

14)     Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz nadawanie uprawnień szkół publicznych,

15)     Naliczanie i rozliczanie dotacji do niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

16)     Kontrola zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych przez niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe do dotacji pobieranej z budżetu Miasta Sochaczewa zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ).

17)     Opiniowanie planowanych zadań remontowych i inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych,

18)     Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych w Sochaczewie,

19)     Prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów do szkół,

20)     Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

21)     Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i przyznawaniem nagród Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie oświaty,

22)     Wspieranie organizacji konkursów dla uczniów,

23)    Opracowanie, uzgadnianie, opiniowanie planów budżetowych,

24)    Prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych i Zespołu, przygotowywanie na podstawie wniosków dyrektorów szkół propozycji zmian w planach finansowych oraz przedkładanie informacji w tym zakresie organom gminy,

25)    Prowadzenie rachunkowości budżetowej jednostek oraz związanej z nią dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

26)    Nadzór nad gospodarką finansową w placówkach w ramach zatwierdzonych planów jednostkowych, nadzór nad prawidłowością gospodarowania majątkiem,

27)  Współdziałanie z dyrektorami jednostek oświatowych w sporządzaniu sprawozdań jednostkowych i opracowywaniu sprawozdań łącznych w zakresie danych statystycznych dotyczących zatrudnienia, wynagradzania, dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów własnych,

28)  Przygotowanie i organizacja wypłaty wynagrodzeń oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

29)  Nadzór nad zgodnością realizowanych wydatków z funduszu płac i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z jednostkowymi planami finansowymi oraz jednostkowymi arkuszami organizacji placówek,

30)  Obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

31)  Opracowywanie materiałów statystycznych i sprawozdawczości.

32)  Prowadzenie spraw osobowych pracowników Zespołu.

33)     Publikowanie danych należących do zadań jednostki z zakresu informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość