przejdź do Sochaczew.pl

Przetargi

A A A

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na przeprowadzenie kursu języka angielskiego

dla mieszkańców Sochaczewa

 

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla mieszkańców Sochaczewa.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy, ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 Euro

Zamawiający

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie,

ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew

NIP 837-18-19-508

e-mail: mze@mze.edu.pl

 

 1. I.               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80580000-3

Usługa dotyczy przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla mieszkańców Sochaczewa, który jest realizowany w ramach projektu „Angielski za darmo dla mieszkańców Sochaczewa” i finansowany przez Gminę Miasto Sochaczew, w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 r.

 1. Wymagania dotyczące usługi przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla mieszkańców Sochaczewa (uczniowie i dorośli):

1)      Termin kursu: 05 marca 2018 r. – 15 grudnia 2018 r.

2)      Liczba uczestników: 120osób. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany liczby osób biorących udział w kursie.

3)      Forma kursu: zajęcia grupowe - osiem piętnastoosobowych grup. Dopuszcza się możliwość zmiany liczby grup oraz osób w grupach.

4)      Liczba godzin: 60 godzin dla jednej grupy.

Godzina lekcyjna - 60 minut. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby godzin zajęć kursu.

5)      Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wstępnego w celu zweryfikowania stopnia zaawansowania uczestników kursu i zaproponowania programu nauczania odpowiedniego do posiadanego stopnia znajomości języka angielskiego, podstawowego lub średniozaawansowanego.

6)      Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich niezbędnych materiałów dydaktycznych w formie papierowej dla uczestników kursu. Materiały należy dostarczyć uczestnikom kursu nie później niż na piątych zajęciach.

7)      Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia miejsca prowadzenia kursu języka angielskiego (odpowiednio wyposażone sale) na terenie miasta Sochaczew, w dni powszednie, w godzinach 1000-2000.

8)      Zajęcia będą prowadzone jeden lub dwa razy w tygodniu min. 1 godzina zajęć. Dopuszcza się możliwość organizacji zajęć z inną częstotliwością oraz łączenie godzin zajęć (do ustalenia między uczestnikami zajęć a lektorem) przy założeniu, że łączenie zajęć obejmować będzie pełne godziny.

9)      Wykonawca winien zapewnić sprzęt multimedialny dla każdej grupy szkoleniowej w celu przeprowadzenia ćwiczeń słuchowych.

10)  Na zakończenie kursu Wykonawca wystawi wszystkim uczestnikom indywidualny certyfikat ukończenia kursu.

11)  Zamawiającemu przysługuje możliwość zmian lektora bez podawania przyczyny.

12)  Wykonawca zobowiązany jest opracować program oraz miesięczne harmonogramy zajęć, które będą podstawą do wystawienia faktury za usługi świadczone w danym miesiącu.

13)  Każdorazowo po przeprowadzeniu zajęć wymagane będzie potwierdzenie przeprowadzenia zajęć w formie podpisu uczestników kursu na miesięcznej liście obecności prowadzonej przez lektora.

14)  Wykonawca poinformuje Zamawiającego o nieobecnościach uczestników kursu większych niż 20% zajęć.

15)  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki BHP w czasie trwania kursu.

 

 1. II.           TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Usługa będzie zrealizowana w okresie od 05 marca 2018r. do 15 grudnia 2018 r.

 

 1. III.        WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować kadrą z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Lektor realizujący przedmiot zamówienia musi posiadać następujące kwalifikacje zawodowe w nauczaniu języka angielskiego:

-        posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w nauce języka,

-        dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych w kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana obejmująca język angielski i przygotowanie pedagogiczne lub

-        dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych ukończonych w kraju, w którym urzędowym językiem jest język angielski i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

-        dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności języka angielskiego.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca musi załączyć do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych lektorów, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii dyplomów lub świadectw, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie kryterium: spełnia/nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.

 

 

 1. IV.        INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADNIA OFERT

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy przekazać w terminie do dnia 12 lutego 2018r. do godz. 1200 (liczy się data wpływu oferty do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Sochaczewie)  w wersji papierowej na adres:

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie

ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew (Kamnice Miejskie II piętro pok. 325)

z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla mieszkańców Sochaczewa”  

 

Oferta powinna zawierać:

1)      formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2)      wykaz miejsc prowadzenia kursu załącznik nr 2,

3)      wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

4)      potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego datę rozpoczęcia działalności,

5)      kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lektorów,

6)      oświadczenie oferenta o braku powiązań  osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym załącznik nr 4.

 

 1. V.           KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona wyboru oferty biorąc pod uwagę kwalifikacje i doświadczenie lektorów.

2. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający posługiwać się będzie następującymi kryteriami:

1)      „Cena” – waga 90 % (maksymalnie 90 punktów)

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

Cn

        Cof = ------------- x 90 pkt

                        Cbo

Gdzie:

Cof – liczba punktów za kryterium cena

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert

Cbo – cena brutto oferty badanej

 

2)      „Doświadczenie wykonawcy” – waga 10 % (maksymalnie 10 punktów)

Punkty za kryterium „Doświadczenie wykonawcy” zostaną przyznane na podstawie dokumentu potwierdzającego datę rozpoczęcia działalności.

Punkty w ramach „Doświadczenie wykonawcy” zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 10 punktów w następujący sposób:

0 pkt    – za 0 - 2 lata

5 pkt    – za 3 - 5 lat

10 pkt – za 6 i więcej lat

 

Brak złożenia dokumentu w ramach kryterium „Doświadczenie wykonawcy” będzie skutkować przyznaniem 0 pkt w ramach tego kryterium.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

Lp = Cof + D

przy czym:

Lp – całkowita liczba punktów

Cof – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena”

D – liczba punktów przyznanych w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów za kryteria oceny ofert.

 1. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i doświadczenia w realizacji usług, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku gdy Wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie – Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 4. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy.
 5. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.

 

 1. VI.        WYKLUCZENIE

Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane z Miejskim Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym w Sochaczewie osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. VII.     PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1)      jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

2)      zostanie złożona po terminie składania ofert,

3)      nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

 

VIII.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:

1)      cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2)      postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

3)      wszystkie oferty zostaną odrzucone.

 

 1. IX.        INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA
  1. Całkowity koszt kursu obejmuje również koszt materiałów szkoleniowych i zapewnienia miejsca do prowadzenia zajęć.
  2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, w sposób inny niż określony w pkt. IV lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.
  3. Oferta wraz z załącznikami powinna napisana być w języku polskim.
  4. Rozliczenie pomiędzy stronami będą odbywały się w PLN.
  5. Z wyłonionym Wykonawcom zostanie zawarta pisemna umowa, zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
  6. Zamawiający zapłaci za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin zajęć.
  7. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców.
  8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
  9. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

11.  Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

12.  Zamawiający informuje, że niniejszym postepowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579).

 

Sochaczew, dn. 02.02.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe- Angielski za darmo dla mieszkańców Sochaczewa.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.docx

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.docx

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.docx

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.docx

 

Informacja o wyborze oferty jęz. angielski.pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na przeprowadzenie kursu języka angielskiego

dla mieszkańców Sochaczewa

 

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla mieszkańców Sochaczewa.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy, ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 Euro

Zamawiający

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie,

ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew

NIP 837-18-19-508

e-mail: mze@mze.edu.pl

 

 1. I.               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80580000-3

Usługa dotyczy przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla mieszkańców Sochaczewa, który jest realizowany w ramach projektu „Angielski za darmo dla mieszkańców Sochaczewa” i finansowany przez Gminę Miasto Sochaczew, w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 r.

 1. Wymagania dotyczące usługi przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla mieszkańców Sochaczewa (uczniowie i dorośli):

1)      Termin kursu: 12 marca 2018 r. – 15 grudnia 2018 r.

2)      Forma kursu: zajęcia grupowe w piętnastoosobowych grupach. Dopuszcza się możliwość zmiany liczby grup oraz osób w grupach.

3)      Liczba godzin: 60 godzin dla jednej grupy.

Godzina lekcyjna - 60 minut. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby godzin zajęć kursu.

4)      Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wstępnego w celu zweryfikowania stopnia zaawansowania uczestników kursu i zaproponowania programu nauczania odpowiedniego do posiadanego stopnia znajomości języka angielskiego, podstawowego lub średniozaawansowanego.

5)      Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich niezbędnych materiałów dydaktycznych w formie papierowej dla uczestników kursu. Materiały należy dostarczyć uczestnikom kursu nie później niż na piątych zajęciach.

6)      Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia miejsca prowadzenia kursu języka angielskiego (odpowiednio wyposażone sale) na terenie miasta Sochaczew, w dni powszednie, w godzinach 1000-2000.

7)      Zajęcia będą prowadzone jeden lub dwa razy w tygodniu min. 1 godzina zajęć. Dopuszcza się możliwość organizacji zajęć z inną częstotliwością oraz łączenie godzin zajęć (do ustalenia między uczestnikami zajęć a lektorem) przy założeniu, że łączenie zajęć obejmować będzie pełne godziny.

8)      Wykonawca winien zapewnić sprzęt multimedialny dla każdej grupy szkoleniowej w celu przeprowadzenia ćwiczeń słuchowych.

9)      Na zakończenie kursu Wykonawca wystawi wszystkim uczestnikom indywidualny certyfikat ukończenia kursu.

10)  Zamawiającemu przysługuje możliwość zmian lektora bez podawania przyczyny.

11)  Wykonawca zobowiązany jest opracować program oraz miesięczne harmonogramy zajęć, które będą podstawą do wystawienia faktury za usługi świadczone w danym miesiącu.

12)  Każdorazowo po przeprowadzeniu zajęć wymagane będzie potwierdzenie przeprowadzenia zajęć w formie podpisu uczestników kursu na miesięcznej liście obecności prowadzonej przez lektora.

13)  Wykonawca poinformuje Zamawiającego o nieobecnościach uczestników kursu większych niż 20% zajęć.

14)  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki BHP w czasie trwania kursu.

 

 1. II.           TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Usługa będzie zrealizowana w okresie od 12 marca 2018r. do 15 grudnia 2018 r.

 

 1. III.        WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować kadrą z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Lektor realizujący przedmiot zamówienia musi posiadać następujące kwalifikacje zawodowe w nauczaniu języka angielskiego:

-        posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w nauce języka,

-        dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych w kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana obejmująca język angielski i przygotowanie pedagogiczne lub

-        dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych ukończonych w kraju, w którym urzędowym językiem jest język angielski i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

-        dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności języka angielskiego.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca musi załączyć do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych lektorów, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii dyplomów lub świadectw, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie kryterium: spełnia/nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.

 

 

 

 1. IV.        INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADNIA OFERT

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy przekazać w terminie do dnia 28 lutego 2018r. do godz. 1300 (liczy się data wpływu oferty do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Sochaczewie)  w wersji papierowej na adres:

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie

ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew (Kamnice Miejskie II piętro pok. 325)

z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla mieszkańców Sochaczewa”  

 

Oferta powinna zawierać:

1)      formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2)      wykaz miejsc prowadzenia kursu załącznik nr 2,

3)      wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

4)      potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego datę rozpoczęcia działalności,

5)      kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lektorów,

6)      oświadczenie oferenta o braku powiązań  osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym załącznik nr 4.

 

 1. V.           KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona wyboru oferty biorąc pod uwagę kwalifikacje i doświadczenie lektorów.

2. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający posługiwać się będzie następującymi kryteriami:

1)      „Cena” – waga 90 % (maksymalnie 90 punktów)

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

Cn

        Cof = ------------- x 90 pkt

                         Cbo

Gdzie:

Cof – liczba punktów za kryterium cena

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert

Cbo – cena brutto oferty badanej

 

2)      „Doświadczenie wykonawcy” – waga 10 % (maksymalnie 10 punktów)

Punkty za kryterium „Doświadczenie wykonawcy” zostaną przyznane na podstawie dokumentu potwierdzającego datę rozpoczęcia działalności.

Punkty w ramach „Doświadczenie wykonawcy” zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 10 punktów w następujący sposób:

0 pkt    – za 0 - 2 lata

5 pkt    – za 3 - 5 lat

10 pkt – za 6 i więcej lat

 

Brak złożenia dokumentu w ramach kryterium „Doświadczenie wykonawcy” będzie skutkować przyznaniem 0 pkt w ramach tego kryterium.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

Lp = Cof + D

przy czym:

Lp – całkowita liczba punktów

Cof – liczba punktów przyznanych w kryterium „Cena”

D – liczba punktów przyznanych w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów za kryteria oceny ofert.

 1. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i doświadczenia w realizacji usług, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku gdy Wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie – Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 4. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy.
 5. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.

 

 1. VI.        WYKLUCZENIE

Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane z Miejskim Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym w Sochaczewie osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. VII.     PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1)      jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

2)      zostanie złożona po terminie składania ofert,

3)      nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

 

VIII.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:

1)      cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2)      postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

3)      wszystkie oferty zostaną odrzucone.

 

 1. IX.        INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA
  1. Całkowity koszt kursu obejmuje również koszt materiałów szkoleniowych i zapewnienia miejsca do prowadzenia zajęć.
  2. Zamawiający zastrzega sobie wybranie tego wariantu, na który posiada zabezpieczone środki.
  3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, w sposób inny niż określony w pkt. IV lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.
  4. Oferta wraz z załącznikami powinna napisana być w języku polskim.
  5. Rozliczenie pomiędzy stronami będą odbywały się w PLN.
  6. Z wyłonionym Wykonawcom zostanie zawarta pisemna umowa, zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
  7. Zamawiający zapłaci za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin zajęć.
  8. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców.
  9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

10.  Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

12.  Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

13.  Zamawiający informuje, że niniejszym postepowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579).

 

Sochaczew, dn. 21.02.2018 r.

                                                                                 

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość