przejdź do Sochaczew.pl

Opis projektu

A A A

Indywidualne zajęcia za unijne środki

 


 

Celem projektu „Marzenia do spełnienia - edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa” jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia uczniów z klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.

Problemy rozwojowe w pierwszych latach nauki, wady wymowy, postawy, trudności w nauce mogą wpłynąć na edukację dziecka w późniejszym okresie, a nawet zmniejszyć jego szanse na rynku pracy. Jeżeli jednak dziecko od początku uzyska odpowiednią pomoc, możliwości skorygowania jego problemów są zdecydowanie większe i rośnie prawdopodobieństwo, że nie będą one wpływały na jego dalszy rozwój i wyniki w nauce. Gmina Miasto Sochaczew korzystając z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego właśnie taką pomoc przygotowała swoim uczniom klas I-III  ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Miasta Sochaczew.

Po pierwsze wyrównać szanse

Na początku dokładnie zdiagnozowano potrzeby sochaczewskich uczniów. Przed przystąpieniem do projektu, w szkołach podstawowych i przedszkolach dokonano oceny sytuacji uczniów. Dzieci kierowane były na konkretne zajęcia w oparciu o opinię ich nauczycieli, sprawozdania, analizy sprawdzianów i dzienników zajęć, a także rozmowy z rodzicami. Wybrana została grupa z największymi problemami. Cała diagnoza odbyła się z uwzględnieniem sytuacji obojga płci. Dodatkowo pierwszeństwo w udziale w zajęciach miały dzieci, których rodzice ze względu na trudności finansowe i komunikacyjne nie mogli organizować im dodatkowych zajęć (w tym również poza szkołą). Działania takie podyktowane były podstawowym celem projektu – wyrównać szanse edukacyjne uczniów w szkole.

Podstawą projektu, obok odpowiednio przygotowanej i przeprowadzonej rekrutacji, będą zajęcia, w jakich mogli uczestniczyć uczniowie:

  • zajęciach jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny):
  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych artystycznie
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

Łącznie wsparciem projekt obejmie około 491 uczniów, którzy będą brali udział w jednym, dwóch lub trzech zajęciach, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Projekt rozpocznie się w pierwszym kwartale 2013 roku i potrwa do 28 czerwca 2013 r. Gmina Miasto Sochaczew pozyskała na ten cel 480 474,00 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miasto Sochaczew skorzystało z Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Łącznie na tego typu działania w Programie Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 przeznaczono blisko 2,8 mld zł. Dotychczas podpisano 5 330 umów o dofinansowanie projektów. Na ich realizację przeznaczono już 85 proc. wszystkich zaplanowanych na ten cel środków.

Osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu będzie możliwe dzięki doposażeniu szkół w odpowiedni nowoczesny, atrakcyjny dla dzieci sprzęt, który wpłynie na efektywność i jakość prowadzonych zajęć oraz rozwiązanie wskazanych problemów. Ponadto zakupione wyposażenie doprowadzi do podniesienia standardów nauczania w szkołach. Realizacja projektu będzie miała wpływ pozytywny na rodziców, wśród których podczas rekrutacji uczestników zostaną rozpowszechnione założenia projektu, podkreślona zostanie waga zdiagnozowanych problemów, szczególne potrzeby edukacyjne ich dzieci.

Realizacja projektu ukierunkowanego na indywidualną pracę z dzieckiem wpisuje się w oczekiwany efekt realizacji POKL przez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, jak i rozwój umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych. Realizacja projektu ułatwi dzieciom także przejście do systemu kształcenia obowiązującego w klasach IV-VI, co docelowo przyczyni się do poprawy wyników egzaminu przeprowadzanego na koniec VI klasy szkoły podstawowej. Liczymy na to, że dzięki realizacji naszego projektu nastąpi rozszerzenie idei szkoły otwartej. W wyniku realizacji projektu zostanie nawiązana współpraca szkoły z rodzicami dzieci objętych wsparciem. Rodzice chcieli byśmy żeby zaangażowani byli w pomiar efektów działań projektowych. 

 

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość