przejdź do Sochaczew.pl

Opis projektu

A A A

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III

 


Celem projektu „Wczesna edukacja przyszłościa najmłodszych” jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia uczniów z klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.

Problemy rozwojowe w pierwszych latach nauki, wady wymowy, postawy, trudności w nauce mogą wpłynąć na edukację dziecka w późniejszym okresie, a nawet zmniejszyć jego szanse na rynku pracy. Jeżeli jednak dziecko od początku uzyska odpowiednią pomoc, możliwości skorygowania jego problemów są zdecydowanie większe i rośnie prawdopodobieństwo, że nie będą one wpływały na jego dalszy rozwój i wyniki w nauce. Gmina Miasto Sochaczew korzystając z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego właśnie taką pomoc przygotowała swoim uczniom klas I-III  ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Miasta Sochaczew.

Przed przystąpieniem do projektu dokonano oceny sytuacji uczniów. Dokładnie zdiagnozowano ich potrzeby. Dzieci kierowane były na konkretne zajęcia w oparciu o opinię ich nauczycieli, sprawozdania, analizy sprawdzianów i dzienników zajęć, a także rozmowy z rodzicami. Wybrana została grupa z największymi problemami. Cała diagnoza odbyła się z uwzględnieniem sytuacji obojga płci. Dodatkowo pierwszeństwo w udziale w zajęciach miały dzieci, których rodzice ze względu na trudności finansowe i komunikacyjne nie mogli organizować im dodatkowych zajęć (w tym również poza szkołą). Działania takie podyktowane były podstawowym celem projektu – wyrównać szanse edukacyjne uczniów w szkole.

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2013/2014. Gmina Miasto Sochaczew pozyskała na ten cel 473 245,20 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Piorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczinych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o urtudnionym dosyępie do edukacji oraz zminiejszanie różnic w jakości usług edukacyjnyh" który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt obejmuje zadania:

- zakup pomocy dydaktycznych

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Podstawą projektu, obok odpowiednio przygotowanej i przeprowadzonej rekrutacji, będą zajęcia, w jakich mogli uczestniczyć uczniowie:

  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji
  • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • rozwijających zainteresowania teatralne
  • rozwijających zainteresowania plastyczne
  • rozwijających zainteresowania z języka angielskiego
  • z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadą postawy
  • rozwijających zainteresowania muzyczne
  • socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

Łącznie wsparciem projekt obejmie około 671 uczniów, którzy będą brali udział w jednym, dwóch lub trzech zajęciach, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny

Osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu będzie możliwe dzięki doposażeniu szkół w odpowiedni nowoczesny, atrakcyjny dla dzieci sprzęt, który wpłynie na efektywność i jakość prowadzonych zajęć oraz rozwiązanie wskazanych problemów. Ponadto zakupione wyposażenie doprowadzi do podniesienia standardów nauczania w szkołach. Realizacja projektu będzie miała wpływ pozytywny na rodziców, wśród których podczas rekrutacji uczestników zostaną rozpowszechnione założenia projektu, podkreślona zostanie waga zdiagnozowanych problemów, szczególne potrzeby edukacyjne ich dzieci.

Realizacja projektu ukierunkowanego na indywidualną pracę z dzieckiem wpisuje się w oczekiwany efekt realizacji POKL przez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, jak i rozwój umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych. Realizacja projektu ułatwi dzieciom także przejście do systemu kształcenia obowiązującego w klasach IV-VI, co docelowo przyczyni się do poprawy wyników egzaminu przeprowadzanego na koniec VI klasy szkoły podstawowej. Liczymy na to, że dzięki realizacji naszego projektu nastąpi rozszerzenie idei szkoły otwartej. W wyniku realizacji projektu zostanie nawiązana współpraca szkoły z rodzicami dzieci objętych wsparciem.

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość