przejdź do Sochaczew.pl

Regulamin kursu

A A A

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„ANGIELSKI ZA DARMO DLA MIESZKAŃCÓW SOCHACZEWA”

 

§ 1.  Informacja o projekcie

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa, zasady organizacji zajęć oraz prawa i obowiązki uczestników Projektu „Angielski za darmo dla mieszkańców Sochaczewa”, który jest finansowany przez Gminę Miasto Sochaczew, w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 r. i realizowany będzie na dwóch poziomach: podstawowym i średniozaawansowanym.

2. Głównym celem projektu jest poszerzenie horyzontów oraz podwyższenie poziomu nauki języka angielskiego wśród mieszkańców Sochaczewa.

3. Projekt realizowany będzie w okresie od 05.03.2018 r. do 15.12.2018r.

4. Uczestnikami projektu będzie 120 osób zamieszkałych na terenie miasta Sochaczew, które dobrowolnie wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie.

5. Realizację projektu nadzoruje Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew.

6. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji finansowane są przez Gminę Miasto Sochaczew w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 r.

 

§ 2. Proces rekrutacji uczestników do projektu

1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem w momencie zgłoszenia swojego udziału w projekcie.

2. Nabór ma charakter otwarty, a wsparciem zostanie objętych 120 osób zamieszkałych na terenie miasta Sochaczew.

3. Rekrutacja uczestników rozpocznie się 12.02.2018 r. od godz. 8.00 i będzie trwać do 21.02.2018 r. do godz. 15.30.

4. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie i podpisanie formularza rekrutacji do projektu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i dostarczenie go do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew lub do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew (II piętro, pokój 325)

5. Formularz rekrutacji do projektu dostępny jest w siedzibie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz na stronach internetowych miasta pod adresem www.sochaczew.pl

6. Po upływie terminu rekrutacji zostanie wybrana grupa uczestników projektu. Pierwszeństwo w rekrutacji będą posiadali kandydaci posiadający karty wydane w ramach programów ulg i zniżek: „Sochaczewska Karta Rodziny”, „Sochaczewska Karta Mieszkańca”, „Sochaczewska Karta Seniora”, „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi”, „Sochaczew Weteranom”. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

7. Do uczestnictwa w projekcie uprawniona jest również młodzież szkolna. Formularz zgłoszeniowy w przypadku osoby niepełnoletniej składa i podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

8. Sporządzona zostanie także lista rezerwowa uczestników projektu. W przypadku rezygnacji osoby lub skreślenia z listy podstawowej zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

9. Uczestnik projektu jest zobowiązany do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. Ustalenie listy zakwalifikowanych nastąpi do dnia 28.02.2018 r., termin może ulec wydłużeniu w sytuacji małego zainteresowania projektem.

11. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie (sms) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie stanowiącej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 

§ 3. Organizacja kursu języka angielskiego

  1. Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji zostanie utworzonych osiem grup szkoleniowych po 15 osób każda grupa.
  2. Kurs odbywać się będzie na dwóch poziomach, podstawowym i średniozaawansowanym.

3. Zajęcia odbywać się będą w Sochaczewie w miejscu określonym przez organizatora.

4. Każdy kurs potrwa 60 godzin. Zajęcia będą prowadzone jeden lub dwa razy w tygodniu min. 1 godzina zajęć. Dopuszcza się możliwość organizacji zajęć z inną częstotliwością oraz łączenie godzin zajęć (do ustalenia między uczestnikami zajęć a lektorem) przy założeniu, że łączenie zajęć obejmować będzie pełne godziny.

5. Poziom nauczania będzie dostosowany do potrzeb uczestników i zostanie zweryfikowany za pomocą testu wstępnego przeprowadzonego na pierwszych zajęciach.

6. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez lektorów, posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego.

7. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały dydaktyczne.

8. Udział w kursie zakończy się wydaniem certyfikatu o jego ukończeniu.

 

§ 4. Prawa i obowiązki uczestników

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

a)      przestrzegania niniejszego Regulaminu,

b)      uczestnictwa w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem (można opuścić maksymalnie do 20% zajęć pod warunkiem usprawiedliwienia nieobecności tj. choroba, zdarzenia losowe) pod rygorem wykluczenia z udziału w projekcie,

c)      nauki i przygotowywania się do zajęć, korzystania z materiałów dydaktycznych w domu,

d)     wypełniania testów na potrzeby oceny postępów w nauce,

e)      bieżącego informowania o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w zajęciach,

f)       wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu oraz udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.

2. Uczestnik w ramach projektu ma prawo do:

a)      bezpłatnego uczestnictwa w 60 godzinnym kursie języka angielskiego,

b)      bezpłatnych materiałów dydaktycznych do kursu,

c)      certyfikatu na zakończenie zajęć,

d)     zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczą,

e)      kontaktu z osobami zarządzającymi projektem w biurze projektu.

 

§ 5. Rezygnacja z udziału w projekcie

1. Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie trwania szkolenia możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w formie pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w projekcie jest on zobowiązany do zwrotu kompletu materiałów dydaktycznych, które otrzymał w ramach udziału w projekcie.

3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej po podpisaniu wymaganych dokumentów.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator projektu.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość