przejdź do Sochaczew.pl

Informacje

A A A

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo, Uczestnicy darmowego kursu języka angielskiego dla mieszkańców Sochaczewa.

Informujemy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników (dalej "Uczestnik") darmowego kursu języka angielskiego (dalej „Kurs”) jest Gmina Miasto Sochaczew.

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie nadzoruje z ramienia Gminy Miasto Sochaczew realizację Kursu. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym jest Pani Magdalena Adamkiewicz.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Kursu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL, wiek,  adres zamieszkania, wykształcenie, nr  telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe Uczestnika  są przetwarzane, w celu realizacji Kursu na co składa się:

  • przesyłanie informacji dotyczących Kursu;

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

  • realizacja kursu języka angielskiego;
  • wykonanie umowy, której przedmiotem jest przeprowadzenie Kursu;
  • udzielona przez Uczestnika zgoda.

Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji Kursu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Kursu, a po zakończeniu trwania Kursu, przez czas niezbędny do przechowywania dokumentów finansowych,  w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w  Kursie.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do  przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o  ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co  jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem jego siedziby oraz pod adresem mailowym mze@mze.edu.pl.

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość