przejdź do Sochaczew.pl
MEN o nagrodach

Kiedy wypłacać nauczycielom nagrodę jubileuszową: w dniu nabycia do niej praw czy pod koniec miesiąca? Publikujemy odpowiedź resortu edukacji.

Pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedzieli na pytanie Renaty, Czytelniczki Serwisu Samorządowego, która - jak zadeklarowała - zajmuje się płacami w jednostce budżetowej. Poniżej zamieszczamy w całości jej pytanie i odpowiedź resortu.

Renata: Witam, do tej pory wypłacałam nauczycielom nagrodę jubileuszową w dniu nabycia do niej prawa, a więc dokładnie np. 20 sierpnia czy 19 września. Spotkałam się jednak z interpretację, że należy ją wypłacać w ostatnim dniu miesiąca. Czy to prawda? Jeśli jednak miałabym rację wypłacając nagrodę np. 19 września, to z jakich miesięcy powinnam uwzględnić średnią za nadgodziny: z poprzedniego roku szkolnego, czy też tylko z bieżącego miesiąca (w którym przecież jeszcze wynagrodzenia za nadgodziny nie wypłacałam).

MEN: Zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Jednak jako świadczenie jednorazowe jest ona wypłacana w ostatnim dniu miesiąca, w którym pracownik nabył do niej prawo (art. 39 ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela).

W myśl § 3 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

W przypadku, gdy nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudniony w innym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia). Natomiast ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

W związku z przepisem § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z późn. zm.) obliczając nagrodę jubileuszową dla nauczyciela należy uwzględnić m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zaliczane jest do składników wynagrodzenia uwzględnianych w średnich wysokościach z miesięcy roku szkolnego. W związku z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc wyliczania nagrody, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu obliczania tej nagrody.

Zatem w przypadku nabycia przez nauczyciela prawa do nagrody jubileuszowej i wypłaty tej nagrody we wrześniu, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oblicza się w średniej wysokości z miesięcy roku szkolnego poprzedzających 30 września, czyli są to właściwie godziny ponadwymiarowe przyznane nauczycielowi we wrześniu, z uwzględnieniem godzinowej stawki wynagrodzenia przysługującej nauczycielowi w tym miesiącu.

źródło: www.samorzad.pap.pl

A A A
23.02.2012
godz.09:32

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość