przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
MEN odpowiada na najczęstsze pytania w sprawie szczepień

Kto może się zaszczepić w pierwszej turze?

•nauczyciele wychowania przedszkolnego,

•osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela / woźna oddziałowa w przedszkolu,

•osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,

•nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),

•nauczyciele szkół i placówek specjalnych,

•nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (również ci niebędący pracownikami szkół),

•pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,

•kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

 

Kiedy i gdzie zaczną się szczepienia nauczycieli?

Szczepienia zaczną się 12 lutego i będą miały miejsce w szpitalach węzłowych I dodatkowych wskazanych przez NFZ punktach szczepień.

Nauczyciele będą więc szczepieni na podobnych zasadach jak medycy. Nie będą się zgłaszać samodzielnie przez e-rejestrację, ale będą zgłaszani przez pracodawcę zgodnie z ustaloną procedurą.

 

Czy nauczyciele z danej szkoły będą jednego dnia szczepieni?

Szczepienia nauczycieli jednej szkoły w tym samym dniu jest możliwe, ale uzależnione od wielkości danej placówki oraz liczby nauczycieli zgłoszonych.

 

Czy to będzie w weekend bo np. mają zajęcia prowadzą dla dzieci?

Terminy szczepień będą ustalane w porozumieniu z podmiotami szczepiącymi. Będzie możliwa pewna elastyczność w ustalaniu tych terminów.

 

Co jeżeli danego dnia, wyznaczonego przez pracodawcę dnia nie mogą?

W sytuacji braku możliwości wzięcia udziału w wyznaczonym terminie (infekcja, choroba, zdarzenie losowe, inne szczepienie) , osoba kierowana na szczepienie będzie mogła skorzystać ze szczepienia w innym zaplanowanym terminie. Szczepienia będą odbywałaby się w cyklu. Ważność skierowania w tym przypadku będzie wynosiła 90 dni.

 

Czy szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna?

Tak jest bezpieczna. Podstawą dopuszczenia do obrotu są badania kliniczne. Reżim rejestracji leków w UE jest bardzo wysoki. Do oceny skuteczności szczepionki AstraZeneca włączono dwa badania kliniczne, mimo że producent przedstawił ich więcej. W Charakterystyce Produktu Leczniczego skuteczność tej szczepionki jest ustalona na poziomie blisko 60 proc

Szczepionka AstraZeneca chroni 100 proc. osób przed ciężkim przebiegiem choroby, powikłaniami i hospitalizacją z powodu COVID-19 i 60 proc. osób przed zachorowaniem.

 

Z czego składa się szczepionka AstraZeneca?

Szczepionka COVID-19 AstraZeneca składa się z innego wirusa (z rodziny adenowirusów), który został zmodyfikowany tak, aby zawierał gen umożliwiający wytwarzanie białka z SARS-CoV-2. Preparat nie zawiera samego wirusa i nie może powodować zakażenia COVID-19.

 

Jakie są najczęstsze możliwe niepożądane działania szczepionki AstraZeneca?

Najczęstsze działania niepożądane szczepionki COVID-19 AstraZeneca w badaniach były zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępowały w ciągu kilku dni po szczepieniu. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi była m.in. tkliwość w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy i zmęczenie. Więcej informacji na temat szczepionki

 

Czy nauczyciele po 60. roku życia mogą zostać teraz także zgłoszeni do zaszczepienia?

Nauczyciele i inne osoby w wieku 60 lat lub więcej, czyli urodzone przed 1962 rokiem będą mieli możliwość zaszczepienia się preparatem firm BioNTech/Pfizer i Moderna w innym terminie. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować.

 

Z których placówek specjalnych nauczyciele są uprawnieni do szczepień?

Do szczepień uprawnieni są nauczyciele specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Czy wychowawcy grup wychowawczych w placówkach specjalnych są uprawnieni do szczepień?

Tak, podobnie jak i specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatrudnieni w tych placówkach.

 

Jestem logopedą pracującym stacjonarnie w klasach I-III i w tzw. zerówce. Czy będę mógł się teraz zaszczepić?

Tak, jako nauczyciel pracujący w klasach I-III szkoły podstawowej i w oddziale przedszkolnym w szkole jest Pan uprawniony do tego, aby się zaszczepić.

 

Co z trenerami w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego? Czy są oni uprawnieni do szczepień?

Te osoby mogą być zgłoszone do szczepień pod warunkiem, że mają kwalifikacje pedagogiczne i prowadzą zajęcia w klasach 1-3 szkół podstawowych.

 

Czy dyrektor szkoły lub placówki z grupy docelowej, który nie ma kwalifikacji pedagogicznych jest uprawniony do szczepienia w tej turze?

Nie. Obecnie uprawniona do szczepienia jest kadra kierownicza, która ma kwalifikacje pedagogiczne. W tej chwili rejestrować powinna się tylko kadra kierownicza szkół podstawowych, placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół i placówek specjalnych.

 

Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu będzie mógł być zgłoszony?

Nie będzie mógł. Na listach nie będzie również nauczycieli, którzy mają zaznaczoną w SIO długotrwałą nieobecność (powyżej 31 marca br.)

 

Czy pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych, np. młodzieżowych domów kultury są w grupie uprawnionej w obecnej turze do szczepienia?

Nie, ale będą uwzględnieni w możliwie jak najszybszym terminie, kiedy ruszą szczepienia kolejnej grupy.

 

Kto z pracowników obsługi przedszkola może być przez dyrektora przedszkola zakwalifikowany do szczepienia?

Dyrektor może zakwalifikować do szczepienia z pracowników obsługi tylko pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy nauczyciela lub woźnej oddziałowej.

 

Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub przedszkola, który obecnie przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, może zgłosić się na szczepienie?

Nie, w tej turze uprawnieni są tylko czynnie pracujący nauczyciele. Osoby, które przebywają na długotrwałych zwolnieniach lekarskich nie będą w tej turze mogli być zaszczepieni.

 

Czy wychowawcy w bursach mogą zostać także zgłoszeni do szczepienia?

Nie, ale będą uwzględnieni w możliwie jak najszybszym terminie, kiedy ruszą szczepienia kolejnej grupy.

 

Czy instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy nie są pracownikami szkoły też mogą być zgłoszeni przez dyrektora szkoły do szczepienia?

Tak, mogą być zgłaszani na szczepienia.

 

Kto i kiedy będzie podejmował decyzję o zakwalifikowaniu do szczepienia?

Dyrektor szkoły, zbiera tylko i wyłącznie deklaracje chęci zaszczepienia się przez nauczycieli. Jednak nie weryfikuje stanu zdrowia deklarujących. Jeśli nauczyciel ma wątpliwości powinien skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym. Ostateczną decyzję odnośnie szczepienia podejmuje lekarz w punkcie szczepień.

 

Do której godziny - 10 lutego - będzie można przesyłać formularz zgłoszeniowy?

Potrwa do środy, 10 lutego br., do końca dnia.

 

Czy formularz można aktualizować, chodzi o sytuację gdy w ostatniej chwili jednak ktoś się zdecyduje lub rozmyśli?

Formularz można modyfikować w tym samy dniu tylko do godz. 17:00. Po godzinie 17:00 aplikacja blokuje możliwość zmian wprowadzonych danych.

 

Czy nauczyciele prowadzący nauczanie indywidualne, lub zajęcia sportowe z uczniami klas IV-VIII będą mogli także zostać zaszczepieni?

Nie należy rejestrować na razie np. nauczycieli, którzy mają zajęcia wyłącznie w klasach IV-VIII szkół podstawowych albo nauczycieli niebędących nauczycielami praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych.

 

Czy szkoła będzie mogła wybrać sobie szpital, w którym chce szczepić nauczycieli?

Tak może wybrać szpital preferowany z listy dostępnej w formularzu.

 

Czy nauczyciele bibliotekarze, mogą teraz skorzystać z zaszczepienia się?

Jeśli szkolna biblioteka pracuje, i dzieci z klas I-III korzystają z niej, jak najbardziej nauczyciele bibliotekarze mogą zaszczepić się.

 

Kto zapłaci za dojazd nauczycieli na szczepienie?

Nauczyciele na szczepienie będą dojeżdżać we własnym zakresie.

 

Kiedy nauczyciele otrzymają informacje o terminie szczepienia?

W momencie dostawy szczepionki, dyrektor szpitala skontaktuje się z dyrektorem szkoły i poinformuje go o terminie szczepień nauczycieli z jego placówki.

 

Nauczyciel pracuje w kilku szkołach, do której może się zgłosić na szczepienie?

Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, zgłasza chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie szkole.

 

Jak nauczyciel ma się przygotować na szczepienie?

W dniu wyznaczonego terminu nauczyciel musi pamiętać, aby jadąc na szczepienie wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień nauczyciel będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.

 

Czy nauczyciel będzie mógł cofnąć zgodę na szczepienie?

Do godziny 17:00 w dniu wypełniania formularza. Po przesłaniu formularza, nie ma możliwości jego aktualizacji.

 

Czy także specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej np. psycholog, terapeuta (prowadzący integrację sensoryczną) oraz logopeda mogą także się szczepić jeżeli pracują  w przedszkolu?

Tak, też są nauczycielami.

 źródło: MEN

 

A A A
10.02.2021
godz.09:06

Zapisz się na newsletter

kontakt