przejdź do Sochaczew.pl
Czy dyrektor szkoły może przed końcem zajęć lekcyjnych zawrzeć umowę na czas nieokreślony z nauczycielem zatrudnionym na zastępstwo?

Nauczycielka mianowana przebywa na zwolnieniu lekarskim od 1 września 2011 r. Z dniem 29 lutego 2012 r. chce rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron. Na czas jej nieobecności zatrudniony był dotychczas nauczyciel kontraktowy. Czy dyrektor szkoły może zawrzeć z nim umowę na czas nieokreślony już 1 marca, czy może ją jedynie przedłużyć do końca zajęć

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7. Prawidłowość tych ustaleń podlega kontroli sądu pracy.

W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami mianowanym i dyplomowanym, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Przepisy KN nie definiują pojęcia "potrzeby wynikającej z organizacji nauczania". Oznacza to, że w każdym przypadku dyrektor szkoły ustala, czy z organizacji nauczania wynika konieczność zatrudnienia nauczyciela na czas określony.
 
Ustalając, co można uznać za "potrzebę wynikającą z organizacji nauczania", można oprzeć się na orzecznictwie sądowym w tym zakresie. Pojęcie "organizacja pracy nauczyciela", której potrzeby mogą uzasadniać zatrudnienie na czas określony, należy odnieść do zasad funkcjonowania szkoły (liczba klas, rodzaj przedmiotów, liczba godzin lekcyjnych, liczba etatów, czas nauczania poszczególnych przedmiotów, zmianowość pracy szkoły), a nie wykształcenia czy umiejętności wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 1997 r. (wyrok SN z dnia 5 września 1997 r. I PKN 226/97).
                     
Warunki organizacji nauczania, umożliwiające zawarcie z nauczycielem umowy terminowej, nie dotyczą organizacji szkoły. W tym wyjątkowym przepisie chodzi bowiem o organizację nauczania, a nie organizację szkoły. Dotyczy on więc przykładowo przypadków ograniczonego wymiaru godzin nauczania określonego przedmiotu (w całym roku lub jego części).
               
Jeśli więc są spełnione przesłanki z KN, które dopuszczają zawarcie umowy na czas określony (potrzeba wynikająca z organizacji nauczania lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela), to nauczyciel kontraktowy może otrzymać umowę na czas określony.
             
Jednak w sytuacji, gdy ustaje potrzeba zatrudniania go na czas nieobecności innego nauczyciela (ponieważ stosunek z zastępowanym nauczycielem został rozwiązany) dyrektor szkoły powinien rozważyć, czy zapełnienie w ten sposób powstałego wakatu można uznać za potrzeby wynikające z organizacji nauczania.
                  
Jeśli uzna, że nie to powinien zatrudnić nauczyciela kontraktowego na czas nieokreślony.
                               
Odpowiedź pochodzi z Serwisu Prawo Oświatowe
 
A A A
22.02.2012
godz.10:14

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość