przejdź do Sochaczew.pl
Cyfrowe szkoły

Czterysta szkół podstawowych zostanie objętych pilotażem programu „Cyfrowa szkoła". Ich organy prowadzące dostaną dotację celową na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym laptopów i tablic interaktywnych.

Przygotowany przez MEN projekt Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych  (TIK) „Cyfrowa szkoła" został pozytywnie zaopiniowany przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

- Program zakłada wsparcie organów prowadzących w doposażeniu szkół i korzystaniu z nowoczesnych technologii - wyjaśnia Małgorzata Szybalska, dyrektor departamentu programów nauczania i podręczników w MEN.

Realizację pilotażu planuje się w okresie od marca 2012 r. do czerwca 2013 r. Na jego realizację przewidziano w budżecie państwa rezerwę celową w wysokości 50 mln zł.

Programem pilotażowym będzie objętych około 400 publicznych szkół podstawowych ze wszystkich województw. Organy prowadzące tych szkół dostaną dotację celową na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym przenośnych komputerów, tablic interaktywnych i urządzeń umożliwiających budowę bezprzewodowej sieci komputerowej.

Zgodnie z zakładanym harmonogramem do 23 marca dyrektorzy szkół mają czas na złożenie do organów prowadzących wniosków dotyczących udziału w programie. Do 6 kwietnia gminy powinny złożyć do wojewodów wnioski o udzielenie wsparcia finansowego.

"Decyzje zakupowe będą podejmowane swobodnie na szczeblu szkół i ich organów prowadzących, które będą mogły wystąpić do wojewodów z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu, zapewniając co najmniej 20% wkładu własnego" - zaznacza MEN.

Procedura wyboru szkół do pilotażu przewiduje ich losowanie w sytuacji, gdy wnioskowana kwota wsparcia w danym województwie będzie większa od kwoty przyznanej w ramach programu.

Realizację właściwego programu planuje się na lata 2013-2016.


Pilotaż programu „Cyfrowa szkoła" ma dotyczyć czterech obszarów:

- e-nauczyciel - przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK,

- e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik - uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do nieodpłatnych e-podręczników,

- e-szkoła - zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury, w szczególności nowoczesnych pomocy dydaktycznych,

- e-uczeń - zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonych cyfrowym wykluczeniem,  dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

źródło:  samorząd.pap.pl

 

 

A A A
28.02.2012
godz.09:42

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość