przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew

Zadania

A A A

Miejski Zespól Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie jest jednostka obsługujaca jednostki organizacyjne Gminy Miasto Sochaczew. Jednostka obsługująca dla jednostek systemu oświaty pełni funkcję jednostki obsługującej w zakresie spraw organizacyjnych, obsługi finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości, dla pozostałych jednostek pełni funkcję jednostki obsługującej w zakresie obsługi finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości.

Do zadań Jednostki obsługującej należy w szczególności:

1)        przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu przypisanych zadań,

2)         organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek systemu oświaty,

3)        prowadzenie spraw osobowych dyrektorów jednostek systemu oświaty wynikających z Ustawy Karta Nauczyciela,

4)         opiniowanie wniosków dyrektorów jednostek systemu oświaty dotyczących powierzania stanowisk zastępców dyrektorów i innych stanowisk kierowniczych,

5)         współdziałanie z Kuratorium Oświaty przy dokonywaniu przez ten organ oceny pracy dyrektorów jednostek systemu oświaty,

6)         prowadzenie spraw związanych z postępowaniami egzaminacyjnymi dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

7)         przygotowywanie projektów podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,

8)         przygotowywanie do zatwierdzenia projektów organizacyjnych placówek oświatowych oraz aneksów do projektów, ze szczególnym uwzględnieniem liczby zatrudnionych pracowników, godzin ponadwymiarowych oraz ramowych programów nauczania,

9)         prowadzenie elektronicznego Systemu Informacji Oświatowej i sporządzanie sprawozdań zbiorczych ze wszystkich jednostek systemu oświaty,

10)     prowadzenie kontroli w jednostek systemu oświaty w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy oraz działalności administracyjnej,

11)     prowadzenie kontroli spełniania obowiązku szkolnego,

12)     prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół lub placówek publicznych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne ,

13)     prowadzenie spraw związanych z zakładaniem szkół i placówek niepublicznych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, oraz prowadzenie ich ewidencji,

14)     naliczanie i kontrola dotacji do niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

15)     opiniowanie planowanych zadań remontowych i inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych,

16)     prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów,

17)     prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów do szkół,

18)     prowadzenie spraw związanych ze zwrotem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

19)     prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i przyznawaniem nagród Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie oświaty,

20)    przygotowywanie niezbędnych danych do sporządzenia projektu planu finansowego zgodnie z wymogami prawa,

21)    prowadzenie obsługi finansowej placówek,

22)    prowadzenie rachunkowości - prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie inwentaryzacji, wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, które wynikają z ksiąg rachunkowych, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej placówek,

23)    prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków ujętych w planie finansowym oraz  przygotowywanie dla dyrektorów placówek propozycji zmian tych planów,

24)    przygotowanie i organizowanie wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników obsługiwanych jednostek, przygotowywanie danych do sporządzenia wymaganych sprawozdań,

25)    prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

26)    prowadzenie spraw osobowych pracowników Jednostki obsługującej.

 

Zapisz się na newsletter

kontakt