przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew

Opis projektu

A A A

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III

 Celem projektu „Wczesna edukacja przyszłościa najmłodszych” było zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia uczniów z klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.

Projekt był realizowany w roku szkolnym 2013/2014. Gmina Miasto Sochaczew pozyskała na ten cel 473 245,20 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Piorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczinych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o urtudnionym dosyępie do edukacji oraz zminiejszanie różnic w jakości usług edukacyjnyh" który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt obejmował zadania:

- zakup pomocy dydaktycznych

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Podstawą projektu, obok odpowiednio przygotowanej i przeprowadzonej rekrutacji, były zajęcia, w jakich mogli uczestniczyć uczniowie:

  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji
  • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • rozwijających zainteresowania teatralne
  • rozwijających zainteresowania plastyczne
  • rozwijających zainteresowania z języka angielskiego
  • z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadą postawy
  • rozwijających zainteresowania muzyczne
  • socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

Łącznie wsparciem projekt objęto około 485 uczniów, którzy będą brali udział w jednym, dwóch lub trzech zajęciach, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu było możliwe dzięki doposażeniu szkół w odpowiedni nowoczesny, atrakcyjny dla dzieci sprzęt, który wpłynął na efektywność i jakość prowadzonych zajęć oraz rozwiązanie wskazanych problemów. Ponadto zakupione wyposażenie prowadziło do podniesienia standardów nauczania w szkołach.

Zapisz się na newsletter

kontakt